ارائه 2راهکار برای مراقبت دامنه های بین المللی در قبال تحریم ها

حتمی این خبر بسیار مهم را شنیده اید !

مالکین و دارندگان دامنه های بین المللی مثل .com , .co و … تحریم شده اند !

پیرو این خبر نگرانی های زیادی درخصوص آینده کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد

در این مقاله 2 راهکار و مقایسه آنها را جهت مقابله با این تحریم ها و محافظت از دامنه های بین المللی را ارائه دهیم

جهت مطالعه این مطلب فرم مقابل راتکمیل نمایید و دامنه های خود را در مقابل تحریم ها حفظ کنید