در طراحی این وب سایت کلیه مراحل پیاده سازی و طراحی سایت کلینیکی شامل: تحلیل و آنالیز وب سایت های مشابه اروپایی ، طراحی ساختار و لایوت، آنالیز کلمات کلیدی در بخش های درمانی و توریست درمانی، طراحی قالب گرافیکی سایت ، برنامه نویسی و طراحی سایت کلینیکی به صورت کاملا اختصاصی اجرا گردیده است و وب سایت فوق پس از ورود اطلاعات اولیه فعال گردید.

فرم مشاوره