آزمایش گوگل با کارت های تجاری محلی در قسمت نتایج جستجو

/
ویژگی آزمایش ، این امکان را برای کسب و کارهای محلی فراهم می آورد …